เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

ทำแผ่น Boot   Bootdisk

เว็บมัน
 
Free Boot Disks IDE CDrom Drivers Included

DOS 5.0 | Mirror a b c
DOS 6.0 | Mirror
DOS 6.21 | Mirror
DOS 6.22 | Mirror
DOS 6.22 5 1/4 1.2 meg disk | Mirror
Windows 95 Original | Mirror
Windows 95 Version B | Mirror
Windows 98 OEM | Mirror
Windows 98 Custom, No Ramdrive | Mirror1 | Mirror2
Windows 98 SE OEM | Mirror
Windows 98 SE Custom, No Ramdrive | Mirror1 | Mirror2
Windows Me OEM | Mirror
Windows Me Custom, No Ramdrive | Mirror1 | Mirror2

NTFS Bootdisks And Bootable CDs

Bootable Utility CD With 68 Programs For Both DOS And Windows. Setup Any Computer With Windows 98 or XP. Fix Just About Every Problem. Click HERE

Windows Boot Disks. 2000 And NT Setup Disk Sets

W2K Pro:
Disk1 | Mirror
Disk2 | Mirror
Disk3 | Mirror
Disk4 | Mirror
makeboot.exe | Mirror
makebt32.exe| Mirror

W2K: Server | Mirror
W2K:
Advanced Server | Mirror

NT4: Workstation
NT4:
Server

Windows XP 6 Disk Setup Set

XP Home/Pro Original/SP1/SP2

XP Quick Boot Diskette xpquick.zip | xpquick.exe | Read.1st

NTFS Bootdisks And Bootable CDs

Non-Windows Based Image Files W/ImageApp

DOS 6.22 | Mirror | Win98 | Mirror | Win98SE | Mirror
WinMe | Mirror Special Disk For Bios Flashing | Mirror

Universal Network Bootdisks

TeleData | Brad

DOCS:
1. Most of the files above are disk images. Download the file to your C: drive, put a fresh disk in your A: drive, then click on the file to create the bootdisk.

2. The W2K Pro disks are zipped images from the MS CD. Best bet is to download them, upzip them to a new folder where you also put makeboot.exe and makebt32.exe into and then run one of the makeboot utils depending on if you"re in dos or windows to create the diskset. Or, one can use Winimage to just create a single bootdisk.

3. The Win9X OEM disks are Images of the Microsoft bootdisks that came with your OS. They put the utilities you need in a ramdrive, or virtual disk which is usually the next drive letter up from your hard drive partitions. Use my Custom disks for a faster, easier to use utility.

Bootable Utility CD With 68 Programs For Both DOS And Windows. Setup Any Computer With Windows 98 or XP. Fix Just About Every Problem. Click HERE@line55

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่